Muzykoterapia

Muzykoterapeuta wykorzystuje właściwe sobie techniki i metody pracy z uczniem, dostosowuje je do specyfiki zaburzeń autystycznych, uzupełniając w ten sposób działania pozostałych specjalistów pracujących z dziećmi.
Obszar oddziaływania muzykoterapii obejmuje zarówno rozwój funkcji poznawczych, dydaktycznych, jak i szeroko rozumianej modyfikacji zachowań uczniów biorących udział w terapii.
Dla wszystkich uczniów biorących udział w terapii został opracowany indywidualny program zajęć muzykoterapii. Od września 2008 r. zajęciami muzykoterapii zostało objętych także dziesięcioro dzieci, uczęszczających do szkoły w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z autyzmem. Dla każdego dziecka opracowano program zajęć uwzględniający wiek oraz możliwości interpersonalne.
Zajęcia muzykoterapii prowadzone w Zespole Szkół Specjalnych nr 97 odbywają się w dwóch formach:

  1. muzykoterapia indywidualna (w zajęciach uczestniczy dziecko wraz z muzykoterapeutą),
  2. muzykoterapia grupowa (dzieci pracują w kilkuosobowych grupach; uczestnikom zajęć towarzyszą osoby dorosłe: muzykoterapeuta, pomoc wychowawcy oraz wolontariusze).

W trakcie zajęć muzykoterapii realizowane są, między innymi, następujące cele:

  • diagnozowanie potrzeb oraz aktualnego stanu psychofizycznego ucznia,
  • nawiązanie kontaktu z uczniem poprzez zabawy z wykorzystywaniem instrumentów muzycznych,
  • odreagowanie napięć poprzez improwizowaną grę na instrumentach perkusyjnych,
  • modelowanie nastroju ucznia za pomocą indywidualnie opracowanego programu muzycznego,
  • nabywanie oraz rozwijanie umiejętności społecznych,
  • korygowanie zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych,
  • ćwiczenie umiejętności wyciszania się i odpoczywania przy muzyce.