Wczesne wspomaganie rozwoju

We wrześniu 2007 roku w Zespole Szkół Nr 97 został powołany Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka z Autyzmem.

 

W bieżącym roku szkolnym opieką wczesnego wspomagania rozwoju dziecka objętych jest 12 dzieci. Dzieci przyjmowane są na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania wydanej przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną oraz podania rodziców.

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe  i intensywne działania mające na celu stymulowanie psychoruchowego i społeczno - emocjonalnego rozwoju dziecka od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do podjęcia przez nie nauki w szkole podstawowej.

 

Jakie są nasze cele?

 

 • optymalne wspieranie rozwoju dziecka;
 • wysoka jakość usług, (mała liczba dzieci, praca 1:1);
 • realizacja terapii w oparciu o opracowane przez zespół specjalistów indywidualne semestralne programy edukacyjno-terapeutyczne dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci;
 • wspieranie rodziców dzieci: formułowanie zaleceń do realizacji w domu, prowadzenie zajęć otwartych, indywidualnych konsultacji ze specjalistami;
 • włączanie dzieci w życie społeczne szkoły;
 • przygotowanie dzieci do realizacji obowiązku szkolnego w szkołach: specjalnej, integracyjnej, ogólnodostępnej;
 • warunkiem realizacji przygotowanych dla dzieci programów jest ich zaakceptowanie przez rodziców. W uzasadnionych sytuacjach programy poddawane są modyfikacji. Pracę z dzieckiem zaczynamy od zdiagnozowania obszarów, które są najważniejsze dla rozwoju dziecka i najbardziej niepokoją rodziców. W terapii uwzględniamy preferencje dziecka, jego zainteresowania, ulubione formy aktywności oraz mocne strony. Przebieg poszczególnych zajęć terapeutycznych jest na bieżąco omawiany z rodzicami;

 

Jakich zatrudniamy specjalistów?

 

 • muzykoterapeuta;
 • psycholog;
 • terapeuci mowy: logopeda, neurologopeda;
 • terapeuta integracji sensorycznej;

 

Jak wyglądają zajęcia indywidualne ?

 

 • praca w systemie 1:1 w dostosowanych gabinetach;
 • 30 - minutowe sesje terapeutyczne ze specjalistami;
 • najważniejsze cele: Generalizowanie umiejętności dziecka pod względem osób i miejsc. Nauka umiejętności społecznych i komunikacyjnych.  Stymulowanie rozwoju poznawczego;

 

Jak wyglądają zajęcia grupowe ?

 

 • praca w grupach 3-4 osobowych prowadzona przez psychologa, muzykoterapeutę    oraz terapeutę integracji sensorycznej;
 • zabawa i nauka w różnej formie: zajęcia na podłodze, przy stoliku, zabawy muzyczne i ruchowe, językowe, manipulacyjne i plastyczno- techniczne;
 • metody pracy: Metoda Dobrego Startu, Metoda Ruchu Rozwijającego V. Sherborne, program autorski muzykoterapii;
 • najważniejsze cele: Nauka przez zabawę poczucia przynależności do grupy, umiejętności czekania na swoją kolej, rozpoznawania kolegów/koleżanek z grupy oraz współdziałania;

 

 Serdecznie zapraszamy do współpracy!